Contatti

  • Luigi Terminello (Presidente)

Email

  • Gianfranco Gianchino (Vicepresidente)

Email    Cellulare    SMS

  • Diego Cocuzza (Segretario)

Email

  • Antonio Gissara (Consigliere)

Email

  • Antonio Bove (Consigliere)

Email

  • Gianfranco Gianchino  (Tesoriere)

Email    Cellulare    SMS

2